प्रकल्प कार्यालये

क्र. प्रकल्प प्रकल्प अधिका-यांचे नांव एसटीडी कार्यालय
    नाशिक विभाग    
1 नाशिक श्री. अमोल येडगे, भा.प्र.से. 0253 2577045
2 कळवण श्री. अमोल येडगे, भा.प्र.से. (अति) 02592 250101
3 धुळे श्री. आर. एन. हाळपे  02562 240955
4 नंदूरबार श्रीमती. नीमा अरोरा , भा.प्र.से. 02564 210303
5 तळोदा श्रीमती. नीमा अरोरा , भा.प्र.से. (अति) 02567 232220
6 यावल श्री. राजेंद्र बी. हिवाळे 02585 261432
7 राजूर श्री. संतोष ठुबे 02424 251037
    ठाणे विभाग    
8 शहापुर श्री. लोमेश सलामे 02527 272157
9 जव्हार श्रीमती.पवनीत कौर , भा.प्र.से. 02520 222413
10 डहाणू श्रीमती.आंचल गोयल , भा.प्र.से. 02528 222066
11 घोडेगांव श्री. आर.आर.सोनकवडे, अति. 02133 244266
12 सोलापूर श्री. आर.आर.सोनकवडे 0217 2607600
13 पेण श्री. गजेंद्र शंकरराव केंद्रे 02143 252417
14 मुंबई श्री. लोमेश सलामे. अति 022 28654023
    अमरावती विभाग    
15 धारणी डॉ. विजय राठोड, भाप्रसे 07226 224217
16 अकोला श्रीम. विनिता अभिमान सोनावणे 0724 2425068
17 पुसद श्री. गणेश श्रीपतराव इवनाते 07233 249546
18 पांढरकवडा श्री. विश्वास डाखोरे-ले.अ. (अति) 07235 227436
19 किनवट डॉ. विशाल राठोड,ग्राविवि (अति) 02469 222015
20 कळमनूरी डॉ. विशाल राठोड , ग्रा.वि.वि. 02455 230333
21 औरंगाबाद श्री. गजानन नारायण फुंडे 0240 2486069
    नागपूर विभाग    
22 नागपूर श्री. डी. एन. चव्हाण 0712 2560726
23 चंद्रपूर श्री. मंताडा राजा दयानिधी , भाप्रसे 07172 251270
24 चिमूर श्री. के. बी. बावनकर 07170 265524
25 देवरी श्री. जितेंद्र नानाजी चौधरी 07199 225144
26 भंडारा श्री. पृथ्वीराज बी.पी. भा.प्र.से. 07184 251233
27 गडचिरोली श्री. विपीन इटणकर, भा.प्र.से.  07132 222286
28 अहेरी श्री. प्रवीण लाटकर, सप्रअ (अति) 07133 272031
29 भामरागड श्री. निरज मोरे, स.प्र.अ. (अति.) 07134 266166

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.